Wieloletni Plan Rozwoju


WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Sierakowicach

Zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Sierakowice nr XXXIX/500/18 z dnia 13.02.2018 r.

oraz Uchwałą Rady Gminy Sulęczyno nr XXXVIII/298/2018 z dnia 12.02.2018 r.

Planowany zakres usługwodociągowo-kanalizacyjnych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. wSierakowicach świadczy usługi w zakresie zbiorowego dostarczania wody orazodprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno.

1.1  Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

W zakresie zbiorowego dostarczania wody, spółka eksploatujedwadzieścia ujęć wód podziemnych, w których użytkuje 38 studni głębinowych.Wydobywane wody podziemne wymagają uzdatniania, dlatego też wszystkie ujęciawód podziemnych wyposażone są w stacje uzdatniania (odżelazianie,odmanganianie). Istniejące ujęcia zapewniają w pełni zaspokojeniezapotrzebowania obsługiwanych mieszkańców obu gmin na wodę wodociągową, a każdez nich posiada znaczne nadwyżki zatwierdzonych zasobów w stosunku do aktualnegopoboru. 

Woda z wodociągów wiejskich obecnie dociera do 98%mieszkańców gminy Sierakowice oraz do 95% mieszkańców gminy Sulęczyno.Pozostali mieszkańcy - kilka osad i przysiółków, a także pojedyncze siedliskana terenie obu gmin korzystają ze studni indywidualnych.

Część mieszkańców z obszaru obu gmin korzysta z sieciwodociągowych obsługiwanych przez gminy sąsiednie.  Miejscowość Leszczynki i niektóre zabudowaniaw m. Długi Kierz na terenie gminy Sierakowice oraz miejscowości Borowiec,Czarlino i Węsiory na terenie gminy Sulęczyno, zaopatrywane są w wodędostarczaną z urządzeń wodociągowych Gminy Stężyca.

Na terenie gminy Sierakowice znajduje się 13 ujęć wodnych:Sierakowice, Janowo, Jelonko, Szklana, Lisie Jamy, Kamienica Królewska,Puzdrowo, Kujaty, Gowidlino, Stara Huta, Tuchlino, Mojusz i Bącka Huta.Zapotrzebowanie w wodę w okresie letnim (czerwiec-sierpień) wynosi do 4000m3/d,  a w pozostałym okresie 2500 m3/d.

Na terenie gminy Sulęczyno znajduje się 7 ujęć wodnych : Sulęczyno, Kistowo, Widna Góra, Żakowo,Mściszewice i Węsiory. Zapotrzebowanie w wodę w okresie letnim wynosi 700 m3/d,a w pozostałym okresie 480 m3/d. 

Wszystkie miejscowości korzystające z wodociągów,zaopatrywane są w wodę z ujęć podziemnych, ujmujących wody czwartorzędowegopoziomu wodonośnego. Ujęcia indywidualne wykorzystują na ogół wody holoceńskie.Warunki hydrogeologiczne na terenie gminy są dobre. Główna warstwa wodonośnaczwartorzędu położona jest bezpośrednio pod glinami zwałowymi zlodowaceniabałtyckiego i zbudowana jest z różnoziarnistych piasków, pospółek i żwirów.Miąższość warstwy waha się w granicach od kilku do kilkunastu metrów, a znacznyzasięg terytorialny nadaje jej charakter zbiornika wód podziemnych.

Jakość wody pitnej nadzorowana jest przez PaństwowyPowiatowy Inspektorat Sanitarny w Kartuzach, a badania laboratoryjne próbekwody zlecane są Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lęborku.Sprawozdania z badań bakteriologicznych i fizyko-chemicznych próbek wodyprzeznaczonej do spożycia przez ludzi, z ostatnich lat (2010-2017) pokazują, iżwoda surowa ze wszystkich ujęć wody na terenie obu gmin oraz woda pitnadostarczana do odbiorców spełnia wymagania dotyczące wskaźnikówfizyko-chemicznych, organoleptycznych i bakteriologicznych określonych wRozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wodyprzeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. z 2017r. poz. 2294), które torozporządzenie dokonuje wdrożenia do prawa polskiego przepisów unijnych tj.dyrektywy 98/83/EC w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przezludzi.

1.2  Zbiorowe odprowadzanie ścieków

Równorzędnym przedmiotem działalności Spółki jest odbiór,oczyszczanie i odprowadzanie wód zużytych - ścieków. Spółka eksploatuje systemkanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice wraz z komunalnąoczyszczalnią ścieków w Sierakowicach oraz na terenie gminy Sulęczyno takżewraz z komunalną oczyszczalnią ścieków w Sulęczynie.  Na terenie obu gmin stanowiących łącznie aglomeracjęSierakowice (ustanowioną na podstawie KAPOŚK) sieć kanalizacji sanitarnejobejmuje obecnie wszystkie miejscowości o zwartej zabudowie oraz niemalwszystkie osiedla domków letniskowych. Stopień skanalizowania obu gminprzekracza 95%.

Oczyszczalnie ścieków w Sierakowicach i Sulęczynie sąobiektami o podobnej technologii oczyszczania ścieków i stanowią typmechaniczno-biologiczny oczyszczalni pracującej na metodzie osadu czynnego oprzedłużonym czasie napowietrzania, ze wzmożoną defosfatacją biologiczną,denitryfikacją wstępną w/g zmodyfikowanego schematu Bardenpho z intensyfikacjąbiologicznej defosfatacji.          

W ramach realizacji w latach 2010-2015 projektu pn.„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy waglomeracji Sierakowice”, obie oczyszczalnie zostały rozbudowane izmodernizowane. Układ technologiczny obu oczyszczalni  ścieków po modernizacji jest następujący:

a/  punkt zlewnyścieków dowożonych,

b/  część mechaniczna– zintegrowany kratopiaskownik,

c/ część biologiczna - dwa bliźniacze, niezależne reaktoryzintegrowanego, biologicznego usuwania związków węgla, azotu i fosforu wgschematu A2O z predynitryfikacją osadu powrotnego, każdy reaktor wyposażonyjest w końcowe filtry żwirowe i osłonę reagentową defosfatacji,

d/ część osadowa: komora wydzielonej tlenowej stabilizacji izagęszczania osadu nadmiernego oraz mechaniczne odwadnianie osadu na prasietaśmowej ze zautomatyzowaną higienizacją osadu wapnem.

Zespół  urządzeń  oczyszczalni ścieków gwarantuje oczyszczanieścieków zgodnie z normami określonymi aktualnych pozwoleniach wodno-prawnychdla obu oczyszczalni ścieków.

 Oczyszczalnia ścieków Sierakowice:

- przepustowość Q max 4000 [m³/doba]

- obciążenie 32 000 [RLM]

- odbiornik oczyszczalni ścieków - rzeka Bukowina: zlewniaŁupawy.

- ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 600.

- sposób zagospodarowania osadów: rolnicze oraz podzalesienie i rekultywację.

 Oczyszczalnia ścieków Sulęczyno:

- przepustowość Q max 770 [m³/doba],

- obciążenie 9200 [RLM]

- odbiornik oczyszczalni ścieków - rzeka Słupia

- ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 50

- sposób zagospodarowania osadów: rolnicze i do rekultywacjigruntów rolnych i leśnych

 

Przedsięwzięciarozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach

a/ w zakresieurządzeń wodociągowych

Tabela 1:

Lp.

Nazwa zadania

2018

1. 

Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego aglomeracji Sierakowice - budowa i rozbudowa sieci wodociągowej, zakup i wdrożenie systemu GIS  

3.330.000 zł

2.

Wykonanie termoizolowanych obudów nadziemnych dwóch studni głębinowych

60.000 zł

3.

Przebudowa sieci wodociągowej /2500mb/ 

125.000 zł

 

RAZEM:

3.515.000 zł

2019

1.

Wykonanie termoizolowanych obudów nadziemnych dwóch studni głębinowych

60.000 zł

2.

Przebudowa sieci wodociągowej /2700mb/

140.000 zł

3.

Modernizacja systemu uzdatniania wody dwóch Stacji Uzdatniania Wody

150.000 zł

 

RAZEM:

350.000 zł

2020

1.

Przebudowa sieci wodociągowej /4500mb/

230.000 zł

2.

Wykonanie termoizolowanych obudów nadziemnych dwóch studni głębinowych

60.000 zł

3.

Zakup agregatów głębinowych dla ujęć wody

20.000 zł

 

RAZEM:

310.000 zł

2021

1.

Przebudowa sieci wodociągowej /4500mb/

125.000 zł

2.

Wykonanie termoizolowanych obudów nadziemnych dwóch studni głębinowych

60.000 zł

3.

Zakup agregatów głębinowych dla ujęć wody

20.000 zł

 

RAZEM:

405.000 zł

2022

1.

Budowa studni głębinowej na ujęciu w Sierakowicach ul. Lęborska

150.000 zł

2.

Przebudowa sieci wodociągowej /3000mb/

150.000 zł

3.

Wykonanie termoizolowanych obudów nadziemnych dwóch studni głębinowych

60.000 zł

4.

Zakup agregatów głębinowych dla ujęć wody

20.000 zł

 

RAZEM:

380.000 zł

 

 b/ w zakresieurządzeń kanalizacyjnych

Tabela 2:

Lp.

Nazwa zadania

2018

1.

Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego aglomeracji Sierakowice - modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków w Sierakowicach, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej

5.000.000 zł

2.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej /420mb/

100.000 zł

 

RAZEM:

5.100.000 zł

2019

1.

Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego aglomeracji Sierakowice - budowa zakładu przetwarzania osadów ściekowych

8.100.000 zł

2.

Zakup nowych pomp ściekowych do przepompowni ścieków  

100.000 zł

 

RAZEM:

8.200.000 zł

2020

1.

Budowa sieci kanalizacyjnej /500mb/

100.000 zł

2.

Zakup nowych pomp ściekowych do przepompowni ścieków

150.000 zł

3.

Zakup nowych dmuchaw, mieszadeł i pomp do oczyszczalni ścieków

200.000 zł

 

RAZEM:

450.000 zł

2021

1.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z sieciową przepompownią ścieków /500mb/

400.000 zł

2.

Zakup nowych pomp ściekowych do przepompowni ścieków

150.000 zł

3.

Zakup nowych dmuchaw, mieszadeł i pomp do oczyszczalni ścieków

100.000 zł

 

RAZEM:

650.000 zł

2022

1.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z sieciową przepompownią ścieków /1200mb/  

600.000 zł

2.

Zakup nowych pomp ściekowych do przepompowni ścieków

150.000 zł

 

RAZEM:

750.000 zł

 

Przedsięwzięciaracjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

Od początku powstania spółki, rozpoczęto działaniazmierzające do racjonalizacji zużycia wody. Zasadniczym działaniem w powyższymwzględzie jest montaż wodomierzy u odbiorców rozliczanych dotychczas w sposóbzryczałtowany. Obecnie na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno pozostajełącznie jedynie kilkunastu odbiorców, u których rozlicznie zużycia wody orazilości ścieków, następuje na podstawie norm określonych w przepisach, a nieprzy użyciu wodomierza. Wszystkie nowopowstające przyłącza wodociągowe,obowiązkowo są wyposażane w wodomierz.

 W zakresie racjonalizowania wprowadzania ścieków, działaniaspółki zmierzają do:

- wykrycia istniejących podłączeń instalacji deszczowej nanieruchomościach do kanalizacji sanitarnej,

- ograniczenia zrzutu do kanalizacji sanitarnej odpadkówstałych, co przyczynia się do występowania jej lokalnych niedrożności,

- stałej kontroli wielkości ładunku ścieków przemysłowych, wtym głównie z ubojni,

Wody opadowe zrzucane są do kanalizacji sanitarnej przezwłaścicieli nieruchomości, poprzez wykonanie nielegalnych podłączeń urządzeńodwadniających teren nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. Powoduje toznaczne wzrosty przepływu ścieków w kanalizacji podczas opadów lub wiosennychroztopów i tym samym gwałtownym zmianom ulega przepływ ścieków w oczyszczalniścieków, co mocno zaburza proces technologiczny. Spółka będzie podejmowaćdziałania zmierzające do ograniczenia, a docelowo wyeliminowania tego zjawiska.Dokonywane będą kontrole nieruchomości i weryfikacja istniejących przyłączykanalizacyjnych. Wykonywane są także kontrole wybranych odcinków kanalizacjiprzy użyciu generatora dymu, które jednoznacznie wskazują istniejące włączeniaodwodnień nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

W celu ograniczenia zrzutu odpadków stałych przezwłaścicieli nieruchomości podłączonych do kanalizacji sanitarnej,przeprowadzane są akcje edukacyjne i uświadamiające, np. ulotki edukacyjne,która są rozprowadzone wśród odbiorców usług kanalizacyjnych. W porozumieniu zdyrekcjami szkół prowadzone są akcje edukacyjne w szkołach w kolejnokanalizowanych miejscowościach. 

Następuje także ograniczenie zrzutów ponadnormatywnieobciążonych ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej, co powodujezakłócanie procesu technologicznego reaktorów biologicznych oczyszczalni orazwpływa na znaczny wzrost kosztów funkcjonowania oczyszczalni w zakresiezwiększonego zużycia energii elektrycznej, wzrostu ilości reagentów chemicznychzużywanych w procesie technologicznym oraz wzrost kosztów wywozu osadu nadmiernegodo zagospodarowania rolniczego.

 Nakłady inwestycyjne wposzczególnych latach

Nakłady inwestycyjne w zakresie rozwoju i modernizacjiurządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniuPrzedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach wposzczególnych latach będą się kształtowały następująco:

 

Lp.

Lata

w zakresie urządzeń wodociągowych w PLN

w zakresie urządzeń kanalizacyjnych w PLN

 

Łącznie

1.

2018

3.515.000

5.100.000

8.615.000

2.

2019

350.000

8.200.000

8.550.000

3.

2020

310.000

450.000

760.000

4.

2021

405.000

650.000

1.055.000

5.

2022

380.000

750.000

1.130.000

 

RAZEM:

4.960.000

15.150.000

20.110.000

 

 Sposoby finansowaniaplanowanych inwestycji

W latach /2018-2022/ planowane są zadania inwestycyjne wzakresie modernizacji wybranych odcinków sieci wodociągowych, które sąnajbardziej awaryjne oraz budowa nowych odcinków sieci. Planowana jest także rozbudowaodcinków sieci kanalizacyjnych. Inwestycje planowane są na terenach gdzienastępuje dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego. Planowana jest takżerozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenach rozwoju nowych osiedlimieszkaniowych.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wSierakowicach uzyskało dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności, ProgramOperacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na realizację projektu"Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego aglomeracjiSierakowice".  Planowane inwestycje wramach ww. projektu w zakresie rozwoju urządzeń wodociągowych w 2018r. opisanezostały w pkt. 1 Tabeli 1, natomiast w zakresie rozwoju urządzeńkanalizacyjnych w 2018r. w pkt1. i w 2019r. pkt1. Tabela 2.

Zakładany udziałdofinansowania z funduszy UE w kosztach planowanych zadań inwestycyjnych wyniesieok. 65% dotacji. Pozostała część środków pochodzić będzie z dofinansowanianiskooprocentowaną pożyczką Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej jako wkład własny.

Spłata pożyczki na realizację projektu następować będzie zbieżących przychodów spółki w kolejnych latach. Środki na spłatę wygenerowanezostaną w wyniku wzrostu przychodów spółki wynikających z przyłączania donowopowstałej sieci kanalizacyjnej nowych klientów-dostawców ścieków.

Pozostałe do realizacji inne zadania sfinansowane zostaną ześrodków własnych spółki.