Taryfy 2011-2012

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Sierakowicach

 

informuję, iż od dnia 1 czerwca 2011 roku na terenie GMINY SIERAKOWICE na podstawie uchwały Rady Gminy Sierakowice nr VII/52/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. oraz GMINY Sulęczyno na podstawie uchwały Rady Gminy Sulęczyno nr VI/42/2011 z dnia 17 maja 2011r., będą obowiązywać nowe stawki za wodę i odprowadzanie ścieków, w nastepujących wysokościach:

 

  Wysokość stawek za dostarczoną wodę

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka miary

netto

Brutto

1

2

3

4

5

6

1.

Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy usług


Cena za 1 m3 dostarczonej wody


2,72


2,94


zł/m3

 

  Wysokość stawek za odprowadzanie ścieków

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka miary

netto

brutto

1

2

3

4

5

6


1.


Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy usług

 

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

5,47

- 1,00*

4,47

5,91

- 1,08*

4,83

 

zł/m3

2.

Przemysł

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

5,47

5,91

zł/m3

 3.


Przydomowe lokalne przepompownie ścieków  

 
Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

5,43

- 1,00*

4,43

5,86

- 1,08*

4,78zł/m3

 

 

1) Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług - Grupa ta obejmuje dostawców ścieków, którzy dostarczają ścieki socjalno-bytowe, a także pozostałych odbiorców, którzy dostarczają ścieki z obiektów użyteczności publicznej.

2) Przemysł – Grupa to obejmuje dostawców ścieków z zakładów produkcyjnych i usługowych

3) Przydomowe lokalne przepompownie ścieków - Grupa ta obejmuje dostawców ścieków, którzy dostarczają ścieki socjalno-bytowe przy pomocy lokalnych przydomowych przepompowni ścieków zasilanych z własncyh przylączy energetycznych

* Dopłata do pierwszej i trzeciej grupy taryfowej w zakresie odprowadzania ścieków na podstawie Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr VII/53/11 z dnia 5 kwietnia 2011r. oraz Uchwały Rady Gminy Sulęczyno nr VI/43/2011 z dnia 17 maja 2011r.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886), uchwały Nr XI/121/07 Rady Gminy Sierakowice z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uchwały nr XIII/111/2008 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a także indywidualnej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku wg norm ryczałtowych określonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody wynikającej z norm.

Ilość ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej. W przypadku, gdy odbiorca usług zainstalował na własny koszt wodomierz dodatkowy, ilość dostarczanych ścieków ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

Usługobiorcy posiadający przyrząd pomiarowy do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków rozliczani są wg jego wskazań.

Odbiorcy usług, którzy nie są zaopatrywani w wodę przez Przedsiębiorstwo, rozliczani są za ilość odprowadzających ścieków na podstawie wskazań wodomierza własnego.

Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze działania Przedsiębiorstwa oraz indywidualna umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

 

                                                       Prezes Zarządu

                                                        /-/ Tomasz Zdanowicz

Załączniki:

Gmina Sierakowice

Uchwała nr VII/52/11 Rady Gminy Sierakowice z dn. 05.04.2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr VII/52/11 z dnia 05.04.2011r.

Uchwała Nr VII/53/11 Rada Gminy Sierakowice z dn. 05.04.2011r. w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

Gmina Sulęczyno

Uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy Sulęczyno z dn. 17.05.2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzaie ścieków

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/42/2011 Rady Gminy Sulęczyno z dn. 17.05.2011r.

Uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Sulęczyno z dn. 17.05.2011r. w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków