Jak podłączyć wodę i odprowadzić ścieki – formalności krok po kroku

 

1. Wypełnić wniosek o wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

      Do wniosku należy dołączyć:

  • Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu

 

2. W Po otrzymaniu warunków technicznych na wykonanie przyłącza nelży wykonać projekt planowanego przyłącza,           którą należy uzgodnić w biurze PWiK. składając wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej.

       Do wniosku należy dołączyć:

  • Dokumentację techniczną projektowanego przyłącza wykonaną przez osobę do tego uprawnioną

 

3. Po wykonaniu przyłącza należy złożyć wniosek o odbiór przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. Do odbioru

      końcowego należy przygotować następujące dokumenty:

  • Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
  • Protokół odbioru wodomierza
  • Dokumentacja powykonawcza przyłącza wodociąowego i/lub kanalizacyjnego
  • Potwierdzenie zgłoszenia w ogranie architektoniczno-budowlanym Starostwa Powiatowego zamiaru wykonania przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej.

Wszystkie formularze można pobrać klikając w linki umieszczone w tekście oraz ze strony internetowej (tutaj) lub otrzymać w Biurze Obsługi Klienta.