Taryfa 2015-2016

TARYFA NA OKRES01.08.2015 r. – 31.07.2016 r.

 Przedsiębiorstwa Wodociągów iKanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach informuję, iż oddnia 1 sierpnia 2015 roku na terenieGMINY SIERAKOWICE na podstawieUchwały Rady Gminy Sierakowice nr IX/103/15 z dnia 25 czerwca 2015r. oraz na terenie GMINY SULĘCZYNO na podstaiwe art. 24 ust. 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, będą obowiązywać nowe stawki za wodę i odprowadzanie ścieków, wnastępujących wysokościach:

 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę

 

Lp.

Taryfowa grupa

 odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

 Netto*

Jednostka

 miary

1

2

  3

 4

 5

1.

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

3,02

zł/m3

2.

 

Sprzedaż hurtowa dla odbiorców spoza terenu gminy Sierakowice

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

3,80

zł/m3

*Do cen netto zgodnie z § 2 pkt 9-100Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT). Na dzieńzatwierdzenia taryfy stawka podatku VAT wynosi 8 %

 2. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków

 

Lp

Taryfowa grupa

 odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

 Netto*

Jednostka

 miary

1

2

  3

 4

 5

1.

Gospodarstwa domowe

i pozostali odbiorcy usług

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

6,40

-0,85*

5,55

zł/m3

2.

Przemysł

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

6,44

zł/m3

3.

Przydomowe lokalne przepompownie ścieków

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

6,34

-0,85*

5,49

zł/m3

*Do cen netto zgodnie z § 2 pkt 9-100Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT). Na dzieńzatwierdzenia taryfy stawka podatku VAT wynosi 8 %

 3. Wysokość opłat abonamentowych

 Miesięcznaopłata abonamentowa za gotowość urządzeń wodociągowych w zależności odwielkości (średnicy) wodomierza głównego:

 

Lp.

Wyszczególnienie

Cena

 Netto*

Jednostka

 miary

1

  2

3

4

1.

Wodomierz główny o średnicy od Ø 15 do Ø 20

2,20

zł/odbiorcę/m-c

2.

 

Wodomierz główny o średnicy od Ø 25 do Ø 32

5,06

zł/odbiorcę/m-c

3.

Wodomierz główny o średnicy od Ø 40 do Ø 50

29,48

zł/odbiorcę/m-c

4.

Wodomierz główny o średnicy od Ø 65 do Ø 80

70,83

zł/odbiorcę/m-c

5.

Odbiorca rozliczany według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

2,20

zł/odbiorcę/m-c

*Do cen netto zgodnie z § 2 pkt 9-100Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT). Na dzieńzatwierdzenia taryfy stawka podatku VAT wynosi 8 %

  

1) Gospodarstwa domowe ipozostali odbiorcy usług - Grupa ta obejmujedostawców ścieków, którzy dostarczają ścieki socjalno-bytowe, a takżepozostałych odbiorców, którzy dostarczają ścieki z obiektów użytecznościpublicznej.

2) Sprzedaż hurtowa dlaodbiorców spoza terenu gminy Sierakowice i Sulęczyno - Grupa ta obejmuje odbiorców którzy nabywają wodę w ilościach hurtowychdla odbiorców spoza terenu gminy Sierakowice i Sulęczyno gdzie wodaprzeznaczona jest dla zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych, a takżepozostałych odbiorców gdzie woda wykorzystywana jest w działalności usługowejlub produkcyjnej.

3) Przemysł –Grupato obejmuje dostawców ścieków z zakładów produkcyjnych i usługowych.

4)Przydomowe lokalne przepompownie ścieków – Grupata obejmuje dostawców ścieków, którzy dostarczają ścieki socjalno-bytowe przypomocy lokalnych przydomowych przepompowni ścieków zasilanych z własnychprzyłączy energetycznych.

 

* Dopłata do pierwszej i trzeciej grupytaryfowej w zakresie odprowadzania ścieków na podstawie Uchwały Rady Gminy Sierakowicenr IX/104/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz Uchwały Rady Gminy Sulęczyno nr VIII/69/2015 z dnia 7 lipca  2015 r.

 

Rozliczeniaza zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone sązgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodęi zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 zpóźniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf orazwarunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanieścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886), uchwały Nr XI/121/07 Rady GminySierakowice z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminudostarczania wody i odprowadzania ścieków, uchwały nr XIII/111/2008 Rady GminySulęczyno z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczaniawody i odprowadzania ścieków, a także indywidualnej umowy o zaopatrzenie w wodęi odprowadzenie ścieków.

 

Ilość wody dostarczonej donieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a wprzypadku jego braku wg norm ryczałtowych określonych Rozporządzeniem MinistraInfrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnychnorm zużycia wody, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości wodywynikającej z norm.

Ilość ścieków ustala się jako równąilości wody pobranej. W przypadku, gdy odbiorca usług zainstalował na własnykoszt wodomierz dodatkowy, ilość dostarczanych ścieków ustalana jest wwysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego. Usługobiorcyposiadający przyrząd pomiarowy do mierzenia ilości odprowadzanych ściekówrozliczani są wg jego wskazań.

Odbiorcy usług, którzy nie sązaopatrywani w wodę przez Przedsiębiorstwo, rozliczani są za ilośćodprowadzających ścieków na podstawie wskazań wodomierza własnego.

Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeńprecyzuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący naobszarze działania Przedsiębiorstwa oraz indywidualna umowa o zaopatrzenie wwodę i odprowadzenie ścieków.

 

         PrezesZarządu

      /-/ Tomasz Zdanowicz