Wieloletni Plan Rozwoju


WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Sierakowicach

Zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Sierakowice nr XXXIX/500/18 z dnia 13.02.2018 r.

oraz Uchwałą Rady Gminy Sulęczyno nr XXXVIII/298/2018 z dnia 12.02.2018 r.

Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Sierakowicach świadczy usługi w zakresie zbiorowego dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno.

1.1  Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

W zakresie zbiorowego dostarczania wody, spółka eksploatuje dwadzieścia ujęć wód podziemnych, w których użytkuje 38 studni głębinowych. Wydobywane wody podziemne wymagają uzdatniania, dlatego też wszystkie ujęcia wód podziemnych wyposażone są w stacje uzdatniania (odżelazianie, odmanganianie). Istniejące ujęcia zapewniają w pełni zaspokojenie zapotrzebowania obsługiwanych mieszkańców obu gmin na wodę wodociągową, a każde z nich posiada znaczne nadwyżki zatwierdzonych zasobów w stosunku do aktualnego poboru. 

Woda z wodociągów wiejskich obecnie dociera do 98% mieszkańców gminy Sierakowice oraz do 95% mieszkańców gminy Sulęczyno. Pozostali mieszkańcy - kilka osad i przysiółków, a także pojedyncze siedliska na terenie obu gmin korzystają ze studni indywidualnych.

Część mieszkańców z obszaru obu gmin korzysta z sieci wodociągowych obsługiwanych przez gminy sąsiednie.  Miejscowość Leszczynki i niektóre zabudowania w m. Długi Kierz na terenie gminy Sierakowice oraz miejscowości Borowiec, Czarlino i Węsiory na terenie gminy Sulęczyno, zaopatrywane są w wodę dostarczaną z urządzeń wodociągowych Gminy Stężyca.

Na terenie gminy Sierakowice znajduje się 13 ujęć wodnych: Sierakowice, Janowo, Jelonko, Szklana, Lisie Jamy, Kamienica Królewska, Puzdrowo, Kujaty, Gowidlino, Stara Huta, Tuchlino, Mojusz i Bącka Huta. Zapotrzebowanie w wodę w okresie letnim (czerwiec-sierpień) wynosi do 4000 m3/d,  a w pozostałym okresie 2500 m3/d.

Na terenie gminy Sulęczyno  znajduje się 7 ujęć wodnych : Sulęczyno, Kistowo, Widna Góra, Żakowo, Mściszewice i Węsiory. Zapotrzebowanie w wodę w okresie letnim wynosi 700 m3/d, a w pozostałym okresie 480 m3/d. 

Wszystkie miejscowości korzystające z wodociągów, zaopatrywane są w wodę z ujęć podziemnych, ujmujących wody czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Ujęcia indywidualne wykorzystują na ogół wody holoceńskie. Warunki hydrogeologiczne na terenie gminy są dobre. Główna warstwa wodonośna czwartorzędu położona jest bezpośrednio pod glinami zwałowymi zlodowacenia bałtyckiego i zbudowana jest z różnoziarnistych piasków, pospółek i żwirów. Miąższość warstwy waha się w granicach od kilku do kilkunastu metrów, a znaczny zasięg terytorialny nadaje jej charakter zbiornika wód podziemnych.

Jakość wody pitnej nadzorowana jest przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kartuzach, a badania laboratoryjne próbek wody zlecane są Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lęborku. Sprawozdania z badań bakteriologicznych i fizyko-chemicznych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z ostatnich lat (2010-2017) pokazują, iż woda surowa ze wszystkich ujęć wody na terenie obu gmin oraz woda pitna dostarczana do odbiorców spełnia wymagania dotyczące wskaźników fizyko-chemicznych, organoleptycznych i bakteriologicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. z 2017r. poz. 2294), które to rozporządzenie dokonuje wdrożenia do prawa polskiego przepisów unijnych tj. dyrektywy 98/83/EC w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

1.2  Zbiorowe odprowadzanie ścieków

Równorzędnym przedmiotem działalności Spółki jest odbiór, oczyszczanie i odprowadzanie wód zużytych - ścieków. Spółka eksploatuje system kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice wraz z komunalną oczyszczalnią ścieków w Sierakowicach oraz na terenie gminy Sulęczyno także wraz z komunalną oczyszczalnią ścieków w Sulęczynie.  Na terenie obu gmin stanowiących łącznie aglomerację Sierakowice (ustanowioną na podstawie KAPOŚK) sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje obecnie wszystkie miejscowości o zwartej zabudowie oraz niemal wszystkie osiedla domków letniskowych. Stopień skanalizowania obu gmin przekracza 95%.

Oczyszczalnie ścieków w Sierakowicach i Sulęczynie są obiektami o podobnej technologii oczyszczania ścieków i stanowią typ mechaniczno-biologiczny oczyszczalni pracującej na metodzie osadu czynnego o przedłużonym czasie napowietrzania, ze wzmożoną defosfatacją biologiczną, denitryfikacją wstępną w/g zmodyfikowanego schematu Bardenpho z intensyfikacją biologicznej defosfatacji.          

W ramach realizacji w latach 2010-2015 projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”, obie oczyszczalnie zostały rozbudowane i zmodernizowane. Układ technologiczny obu oczyszczalni  ścieków po modernizacji jest następujący:

a/  punkt zlewny ścieków dowożonych,

b/  część mechaniczna – zintegrowany kratopiaskownik,

c/ część biologiczna - dwa bliźniacze, niezależne reaktory zintegrowanego, biologicznego usuwania związków węgla, azotu i fosforu wg schematu A2O z predynitryfikacją osadu powrotnego, każdy reaktor wyposażony jest w końcowe filtry żwirowe i osłonę reagentową defosfatacji,

d/ część osadowa: komora wydzielonej tlenowej stabilizacji i zagęszczania osadu nadmiernego oraz mechaniczne odwadnianie osadu na prasie taśmowej ze zautomatyzowaną higienizacją osadu wapnem.

Zespół  urządzeń  oczyszczalni ścieków gwarantuje oczyszczanie ścieków zgodnie z normami określonymi aktualnych pozwoleniach wodno-prawnych dla obu oczyszczalni ścieków.

 Oczyszczalnia ścieków Sierakowice:

- przepustowość Q max 4000 [m³/doba]

- obciążenie 32 000 [RLM]

- odbiornik oczyszczalni ścieków - rzeka Bukowina: zlewnia Łupawy.

- ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 600.

- sposób zagospodarowania osadów: rolnicze oraz pod zalesienie i rekultywację.

 Oczyszczalnia ścieków Sulęczyno:

- przepustowość Q max 770 [m³/doba],

- obciążenie 9200 [RLM]

- odbiornik oczyszczalni ścieków - rzeka Słupia

- ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 50

- sposób zagospodarowania osadów: rolnicze i do rekultywacji gruntów rolnych i leśnych

 

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach

a/ w zakresie urządzeń wodociągowych

Tabela 1:

Lp.

Nazwa zadania

2018

1. 

Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego aglomeracji Sierakowice - budowa i rozbudowa sieci wodociągowej, zakup i wdrożenie systemu GIS  

3.330.000 zł

2.

Wykonanie termoizolowanych obudów nadziemnych dwóch studni głębinowych

60.000 zł

3.

Przebudowa sieci wodociągowej /2500mb/ 

125.000 zł

 

RAZEM:

3.515.000 zł

2019

1.

Wykonanie termoizolowanych obudów nadziemnych dwóch studni głębinowych

60.000 zł

2.

Przebudowa sieci wodociągowej /2700mb/

140.000 zł

3.

Modernizacja systemu uzdatniania wody dwóch Stacji Uzdatniania Wody

150.000 zł

 

RAZEM:

350.000 zł

2020

1.

Przebudowa sieci wodociągowej /4500mb/

230.000 zł

2.

Wykonanie termoizolowanych obudów nadziemnych dwóch studni głębinowych

60.000 zł

3.

Zakup agregatów głębinowych dla ujęć wody

20.000 zł

 

RAZEM:

310.000 zł

2021

1.

Przebudowa sieci wodociągowej /4500mb/

125.000 zł

2.

Wykonanie termoizolowanych obudów nadziemnych dwóch studni głębinowych

60.000 zł

3.

Zakup agregatów głębinowych dla ujęć wody

20.000 zł

 

RAZEM:

405.000 zł

2022

1.

Budowa studni głębinowej na ujęciu w Sierakowicach ul. Lęborska

150.000 zł

2.

Przebudowa sieci wodociągowej /3000mb/

150.000 zł

3.

Wykonanie termoizolowanych obudów nadziemnych dwóch studni głębinowych

60.000 zł

4.

Zakup agregatów głębinowych dla ujęć wody

20.000 zł

 

RAZEM:

380.000 zł

 

 b/ w zakresie urządzeń kanalizacyjnych

Tabela 2:

Lp.

Nazwa zadania

2018

1.

Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego aglomeracji Sierakowice - modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków w Sierakowicach, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej

5.000.000 zł

2.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej /420mb/

100.000 zł

 

RAZEM:

5.100.000 zł

2019

1.

Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego aglomeracji Sierakowice - budowa zakładu przetwarzania osadów ściekowych

8.100.000 zł

2.

Zakup nowych pomp ściekowych do przepompowni ścieków  

100.000 zł

 

RAZEM:

8.200.000 zł

2020

1.

Budowa sieci kanalizacyjnej /500mb/

100.000 zł

2.

Zakup nowych pomp ściekowych do przepompowni ścieków

150.000 zł

3.

Zakup nowych dmuchaw, mieszadeł i pomp do oczyszczalni ścieków

200.000 zł

 

RAZEM:

450.000 zł

2021

1.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z sieciową przepompownią ścieków /500mb/

400.000 zł

2.

Zakup nowych pomp ściekowych do przepompowni ścieków

150.000 zł

3.

Zakup nowych dmuchaw, mieszadeł i pomp do oczyszczalni ścieków

100.000 zł

 

RAZEM:

650.000 zł

2022

1.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z sieciową przepompownią ścieków /1200mb/  

600.000 zł

2.

Zakup nowych pomp ściekowych do przepompowni ścieków

150.000 zł

 

RAZEM:

750.000 zł

 

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

Od początku powstania spółki, rozpoczęto działania zmierzające do racjonalizacji zużycia wody. Zasadniczym działaniem w powyższym względzie jest montaż wodomierzy u odbiorców rozliczanych dotychczas w sposób zryczałtowany. Obecnie na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno pozostaje łącznie jedynie kilkunastu odbiorców, u których rozlicznie zużycia wody oraz ilości ścieków, następuje na podstawie norm określonych w przepisach, a nie przy użyciu wodomierza. Wszystkie nowopowstające przyłącza wodociągowe, obowiązkowo są wyposażane w wodomierz.

 W zakresie racjonalizowania wprowadzania ścieków, działania spółki zmierzają do:

- wykrycia istniejących podłączeń instalacji deszczowej na nieruchomościach do kanalizacji sanitarnej,

- ograniczenia zrzutu do kanalizacji sanitarnej odpadków stałych, co przyczynia się do występowania jej lokalnych niedrożności,

- stałej kontroli wielkości ładunku ścieków przemysłowych, w tym głównie z ubojni,

Wody opadowe zrzucane są do kanalizacji sanitarnej przez właścicieli nieruchomości, poprzez wykonanie nielegalnych podłączeń urządzeń odwadniających teren nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. Powoduje to znaczne wzrosty przepływu ścieków w kanalizacji podczas opadów lub wiosennych roztopów i tym samym gwałtownym zmianom ulega przepływ ścieków w oczyszczalni ścieków, co mocno zaburza proces technologiczny. Spółka będzie podejmować działania zmierzające do ograniczenia, a docelowo wyeliminowania tego zjawiska. Dokonywane będą kontrole nieruchomości i weryfikacja istniejących przyłączy kanalizacyjnych. Wykonywane są także kontrole wybranych odcinków kanalizacji przy użyciu generatora dymu, które jednoznacznie wskazują istniejące włączenia odwodnień nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

W celu ograniczenia zrzutu odpadków stałych przez właścicieli nieruchomości podłączonych do kanalizacji sanitarnej, przeprowadzane są akcje edukacyjne i uświadamiające, np. ulotki edukacyjne, która są rozprowadzone wśród odbiorców usług kanalizacyjnych. W porozumieniu z dyrekcjami szkół prowadzone są akcje edukacyjne w szkołach w kolejno kanalizowanych miejscowościach. 

Następuje także ograniczenie zrzutów ponadnormatywnie obciążonych ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej, co powoduje zakłócanie procesu technologicznego reaktorów biologicznych oczyszczalni oraz wpływa na znaczny wzrost kosztów funkcjonowania oczyszczalni w zakresie zwiększonego zużycia energii elektrycznej, wzrostu ilości reagentów chemicznych zużywanych w procesie technologicznym oraz wzrost kosztów wywozu osadu nadmiernego do zagospodarowania rolniczego.

 Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

Nakłady inwestycyjne w zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach w poszczególnych latach będą się kształtowały następująco:

 

Lp.

Lata

w zakresie urządzeń wodociągowych w PLN

w zakresie urządzeń kanalizacyjnych w PLN

 

Łącznie

1.

2018

3.515.000

5.100.000

8.615.000

2.

2019

350.000

8.200.000

8.550.000

3.

2020

310.000

450.000

760.000

4.

2021

405.000

650.000

1.055.000

5.

2022

380.000

750.000

1.130.000

 

RAZEM:

4.960.000

15.150.000

20.110.000

 

 Sposoby finansowania planowanych inwestycji

W latach /2018-2022/ planowane są zadania inwestycyjne w zakresie modernizacji wybranych odcinków sieci wodociągowych, które są najbardziej awaryjne oraz budowa nowych odcinków sieci. Planowana jest także rozbudowa odcinków sieci kanalizacyjnych. Inwestycje planowane są na terenach gdzie następuje dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego. Planowana jest także rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenach rozwoju nowych osiedli mieszkaniowych.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach uzyskało dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na realizację projektu "Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego aglomeracji Sierakowice".  Planowane inwestycje w ramach ww. projektu w zakresie rozwoju urządzeń wodociągowych w 2018r. opisane zostały w pkt. 1 Tabeli 1, natomiast w zakresie rozwoju urządzeń kanalizacyjnych w 2018r. w pkt1. i w 2019r. pkt1. Tabela 2.

Zakładany udział dofinansowania z funduszy UE w kosztach planowanych zadań inwestycyjnych wyniesie ok. 65% dotacji. Pozostała część środków pochodzić będzie z dofinansowania niskooprocentowaną pożyczką Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako wkład własny.

Spłata pożyczki na realizację projektu następować będzie z bieżących przychodów spółki w kolejnych latach. Środki na spłatę wygenerowane zostaną w wyniku wzrostu przychodów spółki wynikających z przyłączania do nowopowstałej sieci kanalizacyjnej nowych klientów-dostawców ścieków.

Pozostałe do realizacji inne zadania sfinansowane zostaną ze środków własnych spółki.