Taryfy 2013-2014

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Sierakowicach

informuję, iż od dnia 1 sierpnia 2013 roku na terenie GMINY SIERAKOWICE na podstawie Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXIX/338/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. oraz na terenie GMINY SULĘCZYNO na podstawie Uchwały Rady Gminy Sulęczyno nr XXII/200/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. będą obowiązywać nowe stawki za wodę i odprowadzanie ścieków, w następujących wysokościach:

 

1. Wysokość cen i opłat za dostarczoną wodę

Lp.

Taryfowa grupa

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka

miary

 

 odbiorców

 

 netto

 brutto

1.

 

 

 

 

 

 

 

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług

 

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

2,72

2,94

zł/m3

Miesięczna opłata abonamentowa za gotowość urządzeń wodociągowych w zależności od wielkości (średnicy) wodomierza głównego:

Podgrupa 1.1

Wodomierz główny
o średnicy od Ø 15 do Ø 20

2,20

2,38

zł/odbiorcę/m-c

Podgrupa 1.2

Wodomierz główny
o średnicy od Ø 25 do Ø 32

5,06

5,46

zł/odbiorcę/m-c

Podgrupa 1.3

Wodomierz główny
o średnicy od Ø 40 do Ø 50

29,48

31,84

zł/odbiorcę/m-c

Podgrupa 1.4

Wodomierz główny
o średnicy od Ø 65 do Ø 80

70,83

76,50

zł/odbiorcę/m-c

Podgrupa 1.5

Odbiorca rozliczany według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

2,20

2,38

zł/odbiorcę/m-c

 

2. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków

Lp

 

Taryfowa grupa

 odbiorców

Wyszczególnienie

 

Cena

Jednostka

 netto

 brutto

 miary

1.

Gospodarstwa domowe

i pozostali odbiorcy usług

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

6,07

-0,80*

5,27

6,56

-0,86*

5,69

zł/m3

2.

Przemysł – ścieki nieoczyszczone

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

8,11

8,76

zł/m3

3.

Przemysł – ścieki podczyszczone

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

6,07

6,56

zł/m3

4.

Przydomowe lokalne przepompownie ścieków

 

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

6,00

-0,80*

5,20

6,48

-0,86*

5,62

zł/m3

 

 

1) Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług - Grupa ta obejmuje dostawców ścieków, którzy dostarczają ścieki socjalno-bytowe, a także pozostałych odbiorców, którzy dostarczają ścieki z obiektów użyteczności publicznej.

2) Przemysł – ścieki nieoczyszczone – Grupa to obejmuje dostawców ścieków z zakładów produkcyjnych i usługowych, którzy odprowadzają do kanalizacji sanitarnej ścieki o wskaźnikach zanieczyszczeń przekraczających następujące parametry: BZT5 ≤ 500 mg O2/l; ChZT ≤ 700 mg O2/l; Zawiesina  ogólna ≤ 100 mg/l; azot ogólny ≤ 100 mg N/l; fosfor ogólny ≤ 15 mg P/l; węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg /l; substancje ekstradujące się eterem naftowym 100 mg/l.

3) Przemysł – ścieki podczyszczone -  Grupa to obejmuje dostawców ścieków z zakładów produkcyjnych i usługowych, którzy posiadają podczyszczalnie ścieków, a ścieki odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych nie przekraczają następujących parametrów: BZT5 ≤ 500 mg O2/l; ChZT ≤ 700 mg O2/l; Zawiesina  ogólna ≤ 100 mg/l; azot ogólny ≤ 100 mg N/l; fosfor ogólny ≤ 15 mg P/l; węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg /l; substancje ekstradujące się eterem naftowym 100 mg/l.

4) Przydomowe lokalne przepompownie ścieków – Grupa ta obejmuje dostawców ścieków, którzy dostarczają ścieki socjalno-bytowe przy pomocy lokalnych przydomowych przepompowni ścieków zasilanych z własnych przyłączy energetycznych

* Dopłata do pierwszej i czwartej grupy taryfowej w zakresie odprowadzania ścieków na podstawie Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXIX/339/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. oraz Uchwały Rady Gminy Sulęczyno nr XXII/201/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886), uchwały Nr XI/121/07 Rady Gminy Sierakowice z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uchwały nr XIII/111/2008 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a także indywidualnej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku wg norm ryczałtowych określonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody wynikającej z norm.

Ilość ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej. W przypadku, gdy odbiorca usług zainstalował na własny koszt wodomierz dodatkowy, ilość dostarczanych ścieków ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego. Usługobiorcy posiadający przyrząd pomiarowy do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków rozliczani są wg jego wskazań.
Odbiorcy usług, którzy nie są zaopatrywani w wodę przez Przedsiębiorstwo, rozliczani są za ilość odprowadzających ścieków na podstawie wskazań wodomierza własnego.
Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze działania Przedsiębiorstwa oraz indywidualna umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

 

                                                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                                                                                      /-/ Tomasz Zdanowicz