Jak podłączyć wodę i odprowadzić ścieki – formalności krok po kroku

 

1. Wypełnić wniosek o wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłączawodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

      Do wniosku należy dołączyć:

  • Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza wstosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innychobiektów i sieci uzbrojenia terenu

 

2. W Po otrzymaniu warunków technicznych na wykonanie przyłącza nelży wykonać projekt planowanego przyłącza,           którą należy uzgodnić w biurze PWiK składając wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej.

        Do wniosku należy dołączyć:

  • Dokumentację techniczną projektowanego przyłącza wykonaną przez osobę do tego uprawnioną

 

3. Po wykonaniu przyłącza należy złożyć wniosek oodbiór przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. Do odbioru

      końcowego należy przygotować następującedokumenty:

  • Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
  • Protokół odbioruwodomierza
  • Dokumentacjapowykonawcza przyłącza wodociąowego i/lub kanalizacyjnego
  • Potwierdzeniezgłoszenia w ogranie architektoniczno-budowlanym Starostwa Powiatowego zamiaruwykonania przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej i przyłączakanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej.

Wszystkie formularze można pobrać klikając w linki umieszczone w tekście oraz ze strony internetowej (tutaj) lub otrzymać w Biurze ObsługiKlienta.