„Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego aglomeracji Sierakowice”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  rozpoczęło realizację kolejnego już projektu inwestycyjnego pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kujatach wraz z budową i przebudową sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Sierakowice"Zadanie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (umowa nr 00042-65150-UM1100092/19).

Zakres planowanych robót obejmuje:

1. Modernizację stacji uzdatniania wody w m. Kujaty.

2. Przebudowę sieci wodociągowej w m. Długi Kierz.

3. Przebudowę sieci wodociągowej w m. Leszczynki.

4. Budowę sieci wodociągowej w m. Migi-Puzdrowo Wybudowanie

pliki/pwik/artykuly/PROW/Logo UE.png     pliki/pwik/artykuly/PROW/PROW-2014-2020-logo-kolor.jpg

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego aglomeracji Sierakowice”. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zakres projektu obejmuje realizację szeregu kompleksowych działań związanych z:

a. Budową instalacji do przeróbki osadów ściekowych wraz z zakupem sprzętu na jej potrzeby,

b. Budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudową i rozbudową sieci wodociągowej,

c. Zakupem systemu GIS do zarządzania siecią kanalizacyjną i wodociągową,

d. Modernizacją sterowania komór tlenowej stabilizacji osadu na oczyszczalni ścieków w Sierakowicach.

Celem przedsięwzięcia jest rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej w obszarze aglomeracji Sierakowice oraz dostosowanie aglomeracji do wymogów polityki ekologicznej państwa i regionu. Ekologiczne cele projektu dotyczą:

- Powstrzymania degradacji wód powierzchniowych i podziemnych,

- Osiągnięcia właściwego stanu ochrony środowiska naturalnego,

- Osiągnięcia poziomu skanalizowania aglomeracji Sierakowice zgodnie z wymaganiami dyrektyw UE i prawa polskiego,

- Ochrony prawnie chronionych zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej na terenie aglomeracji.

Planowanymi efektami realizacji projektu będzie rozwiązanie problemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Sierakowice, w postaci:

- Liczby nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu: 621 RLM,

- Ilości suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania – 1,58 tys. ton/rok,

- Liczby dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę - 20 osób.

Całkowita wartość projektu wynosi 20 060 349,23 zł brutto, a koszty kwalifikowane inwestycji oszacowano na 16 429 201,00 zł, przy dofinansowaniu ze strony Funduszy Europejskich na poziomie 63,75% tj. w kwocie 10 473 615,63 zł.

Realizację inwestycji zaplanowano w okresie najbliższych 2 lat a jej zakończenie i oddanie do użytkowania przewidywane jest do końca czerwca 2020 roku.

 

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – jako Beneficjent projektu współfinansowanego ze środków POIiŚ – przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji przedmiotowego projektu w ramach Programu w sposób:

  • etyczny,
  • jawny,
  • przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl.

 Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

 

pliki/pwik/artykuly/POIS II/FE_POIS_poziom_pl-1_rgb.jpg