RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.06.2018, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: 26.06.2018 Umieszczenie odpowiedzi na pytania uczestników

POIŚ/ZP/1/2018 ROZBUDOWA NA TERNIE GMIN SIERAKOWICE I SULĘCZYNO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI SIECI ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI SIECIOWYMI ŚCIEKÓW ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 58 684-73-41,
www.pwik.sierakowice.pl
e-mail: biuro@pwik.sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 220454239

ZNAK SPRAWY – POIŚ/ZP/1/2018

ROZBUDOWA NA TERNIE GMIN SIERAKOWICE I SULĘCZYNO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI SIECI ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI SIECIOWYMI ŚCIEKÓW ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ

OGŁOSZENIE w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 572064-N-2018 z dnia 13.06.2018 r. 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania – art. 24 ust.1 pkt 23

Załącznik nr 5 – Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia

Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik nr 7 – Wykaz Personelu Kluczowego

Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy z §2 ust. 4 pkt. 9 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 9 – Wzór umowy

Załącznik nr 10 – Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Załącznik nr 11 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z oznakowaniem tablicami informacyjno–pamiątkowymi

Załącznik nr 12 – Oświadczenia o liczbie zatrudnionych osób, wykonujących czynności na rzecz zamawiającego

Załącznik nr 13 – Dokumentacja projektowa- Kanalizacja gm. Sierakowice cz.I

Załącznik nr 14 – Dokumentacja projektowa- Kanalizacja gm. Sulęczyno cz.II

Załącznik nr 15 – Dokumentacja projektowa- Wodociągi gm. Sierakowice cz.III

Załącznik nr 16 – Dokumentacja projektowa- Wodociągi gm. Sulęczyno cz.IV

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 13.06.2018
Dokument oglądany razy: 2553
Podlega Ustawie