RSS
A A A
SmodBIP

POIŚ/ZP/4/2015 PRZEBUDOWA I REMONT ISTNIEJĄCYCH STACJI UZDATNIANIA WODY W RAMACH PROJEKTU „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ ZLEWNI RZEK SŁUPI I ŁUPAWY W AGLOMERACJI SIERAKOWICE”

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 58 684-73-41,
www.pwik.sierakowice.pl
e-mail: jrp@sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 220454239

ZNAK SPRAWY – POIŚ/ZP/4/2015

PRZEBUDOWA I REMONT ISTNIEJĄCYCH STACJI UZDATNIANIA WODY W RAMACH PROJEKTU „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ ZLEWNI RZEK SŁUPI I ŁUPAWY W AGLOMERACJI SIERAKOWICE”

Formularz ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

OGŁOSZENIE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ NR 2015/S 065-113851

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowania w trybie art.22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art.24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 4 – Wykaz części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy

Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

Załącznik nr 6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy (§1 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane)

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 9 - Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia

Załącznik nr 10 - Projekt umowy

Załącznik nr 11 - Przedmiary robót 

Załącznik nr 12 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót Budowlanych

Załącznik nr 13 - Dokumentacje projektowo-techniczna

Część 1.1   Część 1.2  Część 2   Część 3   Część 4   Część 5   Część 6.A   Część 6.B  Część 7

Załącznik nr 14 - Decyzje administracyjne

Część 1    Część 2 do 7

PYTANIA OD UCZESTNIKÓW PRZETARGU

Pytanie i odpowiedź nr 1

Rysunek zbiornika kontrolno-pomiarowego

Pytanie i odpowiedź nr 2

Pytanie i odpowiedź nr 3

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 30.03.2015
Dokument oglądany razy: 14247
Podlega Ustawie