RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.12.2014, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: 23.12.2014 r. Zmiana ogłoszenia, treści SIWZ, publikacja pytań od uczestników przetargu i odpowiedzi.

POIŚ/ZP/7/2014 DOSTAWA NOWYCH AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH ZABUDOWANYCH NA PODWOZIU JEZDNYM UMOŻLIWIAJĄCYM PRZEWOŻENIE - W RAMACH PROJEKTU „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ ZLEWNI RZEK SŁUPI I ŁUPAWY W AGLOMERACJI SIERAKOWICE”

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 58 684-73-41,
www.pwik.sierakowice.pl
e-mail: jrp@sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 220454239

ZNAK SPRAWY – POIŚ/ZP/7/2014

DOSTAWA NOWYCH AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH ZABUDOWANYCH NA PODWOZIU JEZDNYM UMOŻLIWIAJĄCYM PRZEWOŻENIE - W RAMACH PROJEKTU „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ ZLEWNI RZEK SŁUPI I ŁUPAWY W AGLOMERACJI SIERAKOWICE”

OGŁOSZENIE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NR 412048-2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art.22 ust.1 ustawy - prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy - prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 3A - Oświadczenie wykonawcy o nie przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych dostaw

Załącznik nr 5 – Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 17.12.2014
Dokument oglądany razy: 2880
Podlega Ustawie