RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.10.2013, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: 15.10.2013 r. Umieszczenie pytań od uczestników przetargu i odpowiedzi.

PORYBY/ZP/10/2013 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków dla m. Załakowo – Łyśniewo w gminie Sierakowice w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeż

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 58 684-73-41,
www.pwik.sierakowice.pl
e-mail: jrp@sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 220454239


ZNAK SPRAWY – PORYBY/ZP/10/201
3

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków dla m. Załakowo – Łyśniewo w gminie Sierakowice w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

OGŁOSZENIE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NR 409818-2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art.22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art.24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 4 – Wykaz części zamówienia wykonywanych przez podwykonawców

Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie

Załącznik nr 6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy (§1 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane)

Załącznik nr 8 - Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia

Załącznik nr 9 - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 10 - Projekt umowy

Załącznik nr 11- Przedmiary robót

Załącznik nr 12 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Załącznik nr 13 - Dokumentacje projektowo-techniczne

Załącznik nr 14 - Decyzje administracyjne

Załącznik nr 15 - Harmonogram rzeczowy

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 09.10.2013
Dokument oglądany razy: 3163
Podlega Ustawie