RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.05.2013, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: 10.05.2013 r. Umieszczenie pytań od uczestników przetargu i odpowiedzi na nie.

POIŚ/ZP/3/2013 Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej rozbudowy sieci wodociągowej dla miejscowości Sulęczyno, Kłodno, Podjazy, Żakowo w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglom

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 58 684-73-41
www.pwik.sierakowice.pl
e-mail: jrp@sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 220454239

ZNAK SPRAWY – POIŚ/ZP/3/2013

Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej rozbudowy sieci wodociągowej dla miejscowości Sulęczyno, Kłodno, Podjazy, Żakowo w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

OGŁOSZENIE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NR 179954-2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowania w trybie art.22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art.24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 4 - Wykaz części zamówienia wykonywanych przez podwykonawców 

Załącznik nr 5 - Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 

 Załącznik nr 6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy (§1 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane)

Załącznik nr 8 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 9 - Projekt umowy

Załącznik nr 10 - Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia

Załącznik nr 11 - Planowany zakres rozbudowy sieci wodociągowej załącznik graficzny nr 1

Załącznik nr 12 - Planowany zakres rozbudowy sieci wodociągowej załącznik graficzny nr 2

Załącznik nr 13 - Planowany zakres rozbudowy sieci wodociągowej załącznik graficzny nr 3

Załącznik nr 14 - Zakres i orientacyjne trasy sieci istniejących i projektowanych załącznik graficzny nr 4.1

Załącznik nr 15 - Zakres i orientacyjne trasy sieci istniejących i projektowanych załącznik graficzny nr 4.2

Załącznik nr 16 - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15/2012

Załącznik nr 17 - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 17/2012

Załącznik nr 18 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr 3/2012

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 07.05.2013
Dokument oglądany razy: 3057
Podlega Ustawie