RSS
A A A
SmodBIP

POIŚ/ZP/9/2012 Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z podzespołami umożliwiającymi pracę urządzenia w ruchu automatycznym dla rezerwowego zasilania elektroenergetycznego oczyszczalni ścieków w Sulęczynie

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 58 681-66-76,
www.pwik.sierakowice.pl
e-mail: jrp@sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 220454239

ZNAK SPRAWY – POIS/ZP/7/2012

Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z podzespołami umożliwiającymi pracę urządzenia w ruchu automatycznym dla rezerwowego zasilania elektroenergetycznego oczyszczalni ścieków w Sulęczynie


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BIULETYN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NR 360644-2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wykaz realizowanych zamówień

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowania w trybie art.22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art.24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

Załącznik nr 7 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

7a. Decyzja pozwolenie na budowę
7b. Plan sieci rozdzielczej
7c. Rozdzielnica RG, schemat strukturalny
7d. Opis Techniczny fundamentu pod agregat
7e. Rysunek techniczny zagospodarowanie terenu
7f. Rysunek techniczny – płyta fundamentowa

Załącznik nr 8 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 9 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY §1 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 21.09.2012
Dokument oglądany razy: 12882
Podlega Ustawie