RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.12.2011, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: 16.12.2011 r. Umieszczenie pytań od uczestników przetargu i odpowiedzi.

POIŚ/ZP/8/2011 Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Borek-Bielawki-Kistowo-Żakowo-Sulęczyno gmina Sulęczyno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łu

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 58 681-66-76,
www.pwik.sierakowice.pl
e-mail: jrp@sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 220454239

ZNAK SPRAWY – POIŚ/ZP/8/2011

Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Borek-Bielawki-Kistowo-Żakowo-Sulęczyno gmina Sulęczyno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

Formularz ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2011-171065

OGŁOSZENIE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ NR 2011/S 240-389065

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1A – Formularz cenowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art.22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art.24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 4 – Wykaz części zamówienia wykonywanych przez podwykonawców

Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

Załącznik nr 5A - Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia

Załącznik nr 6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Załącznik nr 6a - Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia

Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy (§1 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane)

Załącznik nr 8 - zobowiązanie innych podmiotów dotyczących zdolności finansowej


Załącznik nr 9 - Projekt umowy

Załącznik nr 10 - Wstępny harmonogram rzeczowy

Załącznik nr 11 - Przedmiar robót

Załącznik nr 12 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 13 - Opisy techniczne

Załącznik nr 14 - Mapy sytuacyjno-wysokościowe

Załącznik nr 15 - Profile kanalizacji sanitarnej

Załącznik nr 16 - Zagospodarowania i schematy przepompowni ścieków

Załącznik nr 17 - Schematy studni i ogrodzenia przepompowni ścieków

Załącznik nr 18 - Dokumentacja geotechniczna

Załącznik nr 19 - Dokumenty administracyjne i warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 09.12.2011
Dokument oglądany razy: 3661
Podlega Ustawie