RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.10.2011, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: 04.11.2011 Umieszczenie pytań i odpowiedzi na nie od uczestników postępowania

PROW/ZP/6/2011 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Sierakowice Zakres III: Sierakowice rejon ulicy Kościerskiej

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 58 681-66-76,
www.pwik.sierakowice.pl
e-mail: jrp@sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 220454239

ZNAK SPRAWY – PROW/ZP/6/2011

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Sierakowice
ZAKRES III: Sierakowice, rejon ulicy Kościerskiej

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod NR 354196-2011 dnia 27.10.2011 r.

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy


Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowania w trybie art.22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art.24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 4 – Wykaz części zamówienia wykonywanych przez podwykonawców

Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

Załącznik nr 5a - Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia

Załącznik nr 6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Załącznik nr 6a - Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia

Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy (§1 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane)

Załącznik nr 8 – Zobowiązanie innych podmiotów dotyczących zdolności finansowej

Załącznik nr 9 – Projekt umowy

Załącznik nr 10 – Przedmiar Robót

Załącznik nr 11 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Załącznik nr 12 – Dokumentacja techniczna

Załącznik nr 13 – Dokumentacja geotechniczna

Załącznik nr 14 – Decyzje administracyjne

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 27.10.2011
Dokument oglądany razy: 3131
Podlega Ustawie