RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.07.2011, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: 08.08.2011 r. Umieszczenie pytań od uczestników przetargu i odpowiedzi.

POIŚ/ZP/6/2011 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach: Widna Góra-Podjazy-Amalka w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji S

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 58 681-66-76,
www.pwik.sierakowice.pl
e-mail: jrp@sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 220454239

ZNAK SPRAWY – POIŚ/ZP/6/2011

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach: Widna Góra-Podjazy-Amalka w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

Formularz ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2011-095505

OGŁOSZENIE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ NR 2011/S 132-219302

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1A – Formularz cenowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art.22 ust.1 uStawy - Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art.24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 4 – Wykaz części zamówienia wykonywanych przez podwykonawców

 Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

Załącznik nr 5A - Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia

Załącznik nr 6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Załącznik nr 6a - Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia

Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy (§1 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane)

Załącznik nr 8- zobowiązanie innych podmiotów dotyczących zdolności finansowej

Załącznik nr 9 - Projekt umowy

Załącznik nr 10 - Wstępny harmonogram rzeczowo – terminowy realizacji inwestycji z podziałem na zlewnie

Załącznik nr 11- Przedmiar Robót

Załącznik nr 12 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
w tym:

Załącznik nr 12a – STWiORB – Wymagania ogólne
Załącznik nr 12b – STWiORB – Roboty Ziemne
Załącznik nr 12c – STWiORB – Roboty Rozbiórkowe
Załącznik nr 12d – STWiORB– Roboty Drogowe
Załącznik nr 12e – STWiORB – Instalacje elektroenergetyczne
Załącznik nr 12f – STWiORB – Roboty montażowe
Załącznik nr 12g – STWiORB – Roboty betonowe
Załącznik nr 12h – STWiORB - Roboty odwodnieniowe                                                        Załącznik nr 12i – STWiORB – Ogrodzenie

Załącznik nr 13 – Opis techniczny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej

Załącznik nr 14 – Mapy sytuacyjno-wysokościowe

Załącznik nr 15 – Profile

Załącznik nr 16 – Plan zagospodarowania przepompowni ścieków

Załącznik nr 17 – Schematy przepompowni ścieków 

Załącznik nr 18 – Schemat technologiczny przepompowni (PS1 – PS6)

Załącznik nr 19 – Rys. Przęsła ogrodzenia przepompowni

Załącznik nr 20 – Projekt technologii przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą

Załącznik nr 21– Schematy przejść kanalizacji sanitarnej nad i pod rzeką Słupią

Załącznik nr 22 – Schematy przejść kanalizacji sanitarnej pod drogą powiatową

Załącznik nr 23 – Schemat rury osłonowej

Załącznik nr 24 – Schematy studni DN 1200, 400, 315; Studni kaskadowej; Studni rozprężnej; Studni z klapą rewizyjną

Załącznik nr 25 – Decyzje administracyjne

 Załącznik nr 26 – Dokumentacja geotechniczna

PYTANIA OD UCZESTNIKÓW PRZETARGU

Pytanie i odpowiedz nr 1

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 08.07.2011
Dokument oglądany razy: 4030
Podlega Ustawie