RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.06.2011, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: 06.07.2011 Umieszczenie pytań od uczestników przetargu i odpowiedzi.

POIŚ/ZP/5/2011 Budowa sieci wodociągowej dla m. Mściszewice-Augustowo-Amalka, Widna Góra-Podjazy-Amalka wraz z rozbudową i modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Widnej Górze w gminie Sulęczyno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 58 681-66-76,
www.pwik.sierakowice.pl
e-mail: jrp@sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 220454239

ZNAK SPRAWY - POIŚ/ZP/5/2011

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ dla m. Mściszewice-Augustowo-Amalka, Widna Góra-Podjazy-Amalka wraz z rozbudową i modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Widnej Górze w gminie Sulęczyno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice"

Formularz ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2011-085832

OGŁOSZENIE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ NR 2011/S 119-196266

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 1A - Formularz cenowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowania w trybie art.22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art.24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 4 - Wykaz części zamówienia wykonywanych przez podwykonawców

Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

Załącznik nr 5A - Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia 

 Załącznik nr 6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Załącznik nr 6A - Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia

Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy (§1 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane)

Załącznik nr 8- zobowiązanie innych podmiotów dotyczących zdolności finansowej

Załącznik nr 9 - Projekt umowy

Załącznik nr 10 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branży technologicznej i budowlanej - Rozbudowa i modernizacja SUW w Widnej Górze

Załącznik nr 11 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Budowa sieci wodociągowej

Załącznik nr 12 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- Branża elektryczna

Załącznik nr 13 - Przedmiar Robót

Załącznik nr 14 - Opis techniczny do projektu budowlanego zamiennego rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie Podjazy i Mściszewice, gm. Sulęczyno

Załącznik nr 15 - Projekt budowlano-wykonawczy wodociągu przesyłowo- rozdzielczego Podjazy-Amalka wraz z modernizacją SUW w Widnej Górze

Załącznik nr 16 - Projekt budowlany- rozbudowa SUW w m. Widna Góra gm. Sulęczyno - branża sanitarna, konstrukcja

Załącznik nr 17 - Projekt budowlany- SUW w m. Widna Góra- branża elektryczna

Załącznik nr 18 - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, nr GP.6220.1.2011

Załącznik nr 19 - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, nr GP.6733.2.2011

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 22.06.2011
Dokument oglądany razy: 3882
Podlega Ustawie