RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.06.2011, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: 20.06.2011 r. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

POIŚ/ZP/4/2011 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sulęczynie w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 58 681-66-76,
www.pwik.sierakowice.pl
e-mail: jrp@sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 220454239

ZNAK SPRAWY – POIŚ/ZP/4/2011

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sulęczynie w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

Formularz ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2011-081702

OGŁOSZENIE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ NR 2011/S 113-186400

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;

Załącznik nr 1A - Formularz cenowy;

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału   w postępowaniu w trybie art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych;

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych;

Załącznik nr 4 - Wykaz części zamówienia wykonywanych przez podwykonawców;

Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

Załącznik nr 5A - Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia; 

Załącznik nr 6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Załącznik nr 6A - Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia;

Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy (§1 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane);


Załącznik nr 8 - Zobowiązanie innych podmiotów dotyczących zdolności finansowej;

Załącznik nr 9 - Projekt umowy;

Załącznik nr 10 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR);

Załącznik nr 11 - Przedmiar Robót;

Załącznik nr 12 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (nr UAN-7624-4/2008);

Załącznik nr 13 - Decyzja pozwolenie na budowę (nr 954/2008);

Załącznik 13A – Decyzja zmieniająca pozwolenie na budowę (nr B.6740.471.2011.MC);

Załącznik nr 14 – Geologia;

Załącznik nr 15 - Projekt wykonawczy Architektura i Konstrukcje;

Załącznik nr 16 - Projekt wykonawczy Branża elektryczna;

Załącznik nr 17 - Projekt wykonawczy Technologia;

Załącznik nr 18 - Modernizacja istniejącego Reaktora;

Załącznik nr 19 - Projekt budowlany ze zmianami

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 14.06.2011
Dokument oglądany razy: 3373
Podlega Ustawie