RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.03.2011, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Usunięcie usterki technicznej

Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Łyśniewo-Migi-Poręby-Sierakowice oraz we wsi Tuchlino w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 58 681-66-76,
www.pwik.sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 220454239


Formularz ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2011-034887
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 1a do SIWZ - Formularz cenowy

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz części zamówienia wykonywanych przez podwykonawców

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

Załącznik Nr 5a do SIWZ - Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Załącznik Nr 6a do SIWZ - Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy (§1 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane)

Załącznik Nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie innych podmiotów dotyczących zdolności finansowej

Załącznik Nr 9 do SIWZ - Projekt umowy

Załącznik Nr 10 do SIWZ - Wstępny harmonogram rzeczowo – terminowy realizacji inwestycji

Załącznik Nr 11 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik Nr 12 do SIWZ - Przedmiary Robót

Załącznik Nr 13 do SIWZ - Projekt wykonawczy Łyśniewo-Migi-Poręby-Sierakowice [Etap III część I] w tym :

Załącznik Nr 13a - Projekt wykonawczy grawitacyjna Łyśniewo t 2A

Załącznik Nr 13b - Projekt wykonawczy tłoczna Łyśniewo t 2B

Załącznik Nr 13c - Projekt wykonawczy pompownie Łyśniewo t 2C 

Załącznik Nr 13d - Geologia Łyśniewo 

Załącznik Nr 14 do SIWZ - Projekt wyk. Rębienica -Tuchlino (wieś Tuchlino zadanie 1) [Etap III część II]  tym:

Załącznik nr 14a - Projekt wykonawczy kanalizacja grawitacja i tłoczna t 2A

Załącznik Nr 14b - Projekt wykonawczy pompownie Tuchlino t 2B

Załącznik Nr 14c - Geologia Tuchlino

Załącznik Nr 14d - Operat wodnoprawny

Załącznik Nr 15 do SIWZ - Projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej Zakres 4; wieś Tuchlino – zadanie 2 (Tom 2/2)

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 09.03.2011
Dokument oglądany razy: 9807
Podlega Ustawie