RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.01.2011, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja rozmieszczenia tekstu

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Popiełuszki – Widokowa w Sierakowicach

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty


ZP/R/2/2011                                                                                  Sierakowice, 28.01.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12, tel. / fax 0 58 681-66-76, www.pwik.sierakowice.pl, e-mail: jrp@sierakowice.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30; wtorek: 7:30 - 16:00; piątek: 7:30 - 15:00

OGŁASZA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień PWiK sp. z o.o. w Sierakowicach
na Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Popiełuszki – Widokowa w Sierakowicach

I. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego: www.pwik.sierakowice.pl (BIP - zamówienia publiczne).

Na wniosek Wykonawcy SIWZ można uzyskać: osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesyłką pocztową po uprzednim zamówieniu przez Wykonawcę lub bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego. Cena SIWZ – 150,00 zł.
II. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w ul. Popiełuszki – Widokowa w Sierakowicach I etap.
2. Zakres budowy obejmuje wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami:
a) Kolektor grawitacyjny z rur PCV średnicy Dz=200mm L=285,5 odcinki od studni S0 do studni S5 i od studni S4 do S20.
b) Przyłącza sanitarne z rur PCV średnicy Dz=160mm w ilości 6 szt. długości łącznie L=40,0m, odcinki od studni S5 do SR23 dł. 9,0m, od studni S5 do SR24 dł. 5,0m, od studni S15 do SR5 dł. 8,0m, od studni S19 do SR14 dł. 5,0m, od studni S20 do SR16 dł. 8,0m
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, które są załącznikami do ogłoszenia o przetargu i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV: 45.23.24.10-9

III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych IV. Termin wykonania zamówienia:
1. Rozpoczęcie robót po przekazania terenu budowy.
2. Termin wykonania zamówienia: do 15 kwietnia 2011 roku.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj.: osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 200 m.
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń lub dokumentów opisanych w punkcie 3.
3.
1) Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. V. 1. 1) muszą być:
a) wykaz, zawierający imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego i uprawnień określonych w pkt. V. 1. 1) niniejszej specyfikacji, sporządzony przez Wykonawcę według załącznika nr 3 do specyfikacji;
b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
2) Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. V. 1. 2) muszą być:
a) sporządzony przez Wykonawcę wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składani ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalno¬ści jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości min. 200 m, z poda¬niem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ;
3) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
c) wypełniony formularz ofertowy wg. wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ;
VI. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Nazwa kryterium - CENA, Waga - 100%.
VII. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 14.02.2011 r. do godz. godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego: 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12, kancelaria ogólna
IX. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 14.02.2011 r., o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego: 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12, sala konferencyjne.

X. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

SIWZ

Załącznik 1 - formularz ofertowy

Załącznik 2

Załącznik 3

Projekt umowy

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

część opisowa

STWOIRB

przedmiar

rys. 1

rys. 2

rys. 3

rys. 4

Opublikował: Karolina Resa
Publikacja dnia: 28.01.2011
Dokument oglądany razy: 5247
Nie podlega Ustawie