To jest wersja archiwalna z dnia 27.11.2018. Zmiany wprowadzono z powodu:
11.12.2018 Publikacja pytań i odpowiedzi. Zmiana terminu

POIŚ/ZP/6/2018 REMONT STEROWANIA KOMÓR STABILIZACJI TLENOWEJ OSADU NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SIERAKOWICACH

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 58 684-73-41,
www.pwik.sierakowice.pl
e-mail: biuro@pwik.sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 220454239

ZNAK SPRAWY – POIŚ/ZP/6/2018

REMONT STEROWANIA KOMÓR STABILIZACJI TLENOWEJ OSADU NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SIERAKOWICACH

OGŁOSZENIE w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 653392-N-2018 z dnia 27.11.2018 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania – art. 24 ust.1 pkt 23

Załącznik nr 5 – Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia

Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Załącznik nr 8 – Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Załącznik nr 9 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z oznakowaniem tablicami informacyjno–pamiątkowymi

Załącznik nr 10 – Oświadczenia o liczbie zatrudnionych osób, wykonujących czynności na rzecz zamawiającego

Załącznik nr 11 – Dokumentacja projektowa

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 27.11.2018
Dokument oglądany razy: 996
Podlega Ustawie
23.07.2024 // pwik.sierakowice.pl/bip