Cele projektu

pliki/pwik/artykuly/razem_dla_srodowiska.jpg

PROJEKT NR POIS.01.01.00-00-055/08

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice

Podmiot Odpowiedzialny za Realizację Projektu:


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Sierakowicach

 

Całkowita wartość inwestycji

69 273 139,72 PLN brutto

57 112 405,26 PLN netto

 

dofinansowanie z Unii Europejskiej

w ramach Funduszu Spójności

39 204 922,17 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Główną przesłanką do realizacji przedmiotowego projektu inwestycyjnego jest potrzeba ochrony potencjału przyrodniczego aglomeracji Sierakowice, w tym licznych Obszarów Natura 2000. Głównym celem inwestycji jest powstrzymanie przed dalszą degradacją wód powierzchniowych i podziemnych oraz poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców i turystów. Równie ważnym argumentem jest także spełnienie wymagań prawnych w zakresie zagospodarowania ścieków. Realizacja niniejszego projektu jest jednym z najważniejszych zadań, jakie obie gminy wyznaczyły sobie do realizacji w najbliższym czasie.

 

Inwestycja umożliwi realizację celów związanych z poprawą stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ładunku ścieków wprowadzanych do środowiska, a w konsekwencji przyczyni się do oczyszczania źródeł rzek: Słupi i Łupawy zasilających bezpośrednio Morze Bałtyckie. Tym samym realizowane są też główne cele gospodarcze regionu, którego rozwój ściśle powiązany jest ze środowiskiem naturalnym, które stanowi najcenniejszy walor regionu.

 

Cele te zostaną zrealizowane poprzez uporządkowanie gospodarki ściekami na obszarze 313 km2 z czego 209 km2 znajduje się na obszarach chronionych.

 

Realizacja przedsięwzięcia ma duże znaczenie dla wód Morza Bałtyckiego. W rejon realizacji projektu biorą początek rzeki Słupia i Łupawa, a realizacja niniejszej inwestycji bezpośrednio wpływa na ochronę ich źródeł oraz zbiorników wodnych lezących w ich dorzeczu. Z uwagi na cenne zasoby ichtiofauny, a zwłaszcza gatunków migrujących z rodziny łososiowatych poprawa czystości tych rzek leży w gestii zainteresowania sąsiednich nadmorskich gmin, których działania mają podobne cele – ochrona walorów środowiska.

 

 

 Ekologiczne cele projektu:

- Poprawienie jakości wód powierzchniowych w dorzeczu rzek Słupia i Łupawa,

- Powstrzymanie degradacji wód podziemnych,

- Poprawienie jakości wody pitnej przeznaczonej do spożycia (osiągnięcie standardów i spełnienie norm europejskich),

- Osiągnięcie właściwego stanu ochrony środowiska i jego ochrony - osiągnięcie stopnia oczyszczenia ścieków w ramach aglomeracji Sierakowice zgodnie z wymaganiami dyrektywy UE i prawa polskiego.

 

 Społeczne cele projektu:

- Poprawa warunków życia i zdrowia ludności,

- Stymulowanie rozwoju gospodarczego gmin i regionu poprzez poprawę warunków dla inwestycji,

- Wzmocnienie lokalnego potencjału tworzenia miejsc pracy,

- Rozwinięcie usług, szczególnie turystycznych i agroturystycznych.

 

 Mierzalne wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowych osób korzystających z sieci wodociągowej – 1 776,

- Liczba nowych gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej –  3 057 szt.,

- Liczba nowych osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej – 15 067 osób,

- Skanalizowanie aglomeracji Sierakowice w 99 %, z czego w ramach projektu nastąpi wzrost poziomu skanalizowania o 67% (z 32%).