To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 22.10.2018 z powodu:

 Zdublowane postępowanie

POIŚ/ZP/4/2018 MODERNIZACJA STEROWANIA KOMÓR STABILIZACJI TLENOWEJ OSADU NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SIERAKOWICACH

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, unieważniony

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 58 684-73-41,
www.pwik.sierakowice.pl
e-mail: biuro@pwik.sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 220454239

ZNAK SPRAWY – POIŚ/ZP/4/2018

MODERNIZACJA STEROWANIA KOMÓR STABILIZACJI TLENOWEJ OSADU NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SIERAKOWICACH

OGŁOSZENIE w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 631174-N-2018 z dnia 03.10.2018 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania – art. 24 ust.1 pkt 23

Załącznik nr 5 – Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia

Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Załącznik nr 8 – Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Załącznik nr 9 – Dokumentacja techniczna

UWAGA zmiana SIWZ

OGŁOSZENIE w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 500242855-N-2018 z dnia 10.10.2018 r.

PYTANIA OD UCZESTNIKÓW PRZETARGU

Pytanie i odpowiedź nr 1

Załącznik nr 6 zmieniony – Wykaz dostaw

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 03.10.2018
Dokument oglądany razy: 4798
Podlega Ustawie
8.12.2022 // pwik.sierakowice.pl/bip