Zakup zestawu serwisowego do czyszczenia kanalizacji - WUKO

28.11.2012 11:10

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sierakowicach otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach umowy nr WFOŚ/P/37/2012 na zakup zestawu serwisowego do czyszczenia kanalizacji.

W wyniku zorganizowanego przetargu na dostawę takiego urządzenia wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy ANB Sp. zo.o. z Warszawy za kwotę netto 289.900,-zł. (http://pwik.sierakowice.pl/bip/index.php?id=186&p=203)

 

pliki/pwik/artykuly/Wuko - dofinansowanie/DSC_0294.JPG

 

pliki/pwik/artykuly/Wuko - dofinansowanie/DSC_0295.JPG

Zakupiony sprzęt będzie służył na potrzeby istniejącej oraz będącej w trakcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach tj. gmin Sierakowice i Sulęczyno. Obecnie na terenie opisanych dwóch gmin realizowane są inwestycje w rozbudowę systemu kanalizacyjnego mające na celu skanalizowanie wszystkich możliwych do podłączenia miejscowości na ich terenie co docelowo pozwoli na osiągnięcie poziomu ich skanalizowania na poziomie 90 %. Jednocześnie zarówno PWiK Sp. z o.o. jak i samorządy gmin Sierakowice i Sulęczyno planują do roku 2015 realizację kolejnych, nowych inwestycji w rozbudowę systemu kanalizacyjnego na swoim terenie.

W wyniku opisanych, realizowanych oraz planowanych do realizacji do 2015 roku inwestycji w rozbudowę systemu kanalizacyjnego, na terenie obu gmin powstanie w sumie prawie 200 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej z czego 130,8 km z samej obecnie realizowanej inwestycji ze środków PO Infrastruktura i Środowisko.

Opisana powyżej sytuacja skutkuje tym, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. będzie do roku 2015 roku obsługiwało w sumie ponad 7-krotnie większą długość sieci kanalizacyjnej niż ma to miejsce obecnie – a całkowita długość sieci nad którą obsługę techniczną będzie sprawowała Spółka wyniesie prawie 200 km na terenie obu gmin. Sytuacja ta wymaga zapewnienia odpowiedniej obsługi technicznej istniejącej sieci kanalizacyjnej w tym jej czyszczenia, udrażniania, usuwania nieczystości oraz szybkiego reagowania na pojawiające się awarie funkcjonowania całego systemu: sieci kanalizacyjnej, przepompowni ścieków itp.

W kontekście opisanej sytuacji główną miarą efektu ekologicznego zakupu zestawu serwisowego będzie przeciwdziałanie występowaniu przerw w prawidłowym funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej oraz występowaniu zanieczyszczeń, niedrożności, zatorów oraz awarii sieci kanalizacyjnej. Efektem tego będzie ograniczenia przedostawania się do środowiska naturalnego ścieków nieoczyszczonych w skutek wystąpienia opisanych wcześniej zdarzeń. W wyniku realizacji inwestycji nie będą się przedostawać do sieci w wyniku awarii i zatorów ścieki nieoczyszczone – będzie to dotyczyło zarówno zanieczyszczeń przedostających się do gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych, roślinności oraz innych organizmów żywych. Skutkiem tych działań będzie ograniczenie zanieczyszczeń wszystkich elementów środowiska w postaci takich składników jak: BZT5, ChZT, Azot, fosfor itp. Biorąc pod uwagę znaczną długość sieci kanalizacyjnej jaka funkcjonuje i będzie funkcjonować na tym terenie w najbliższej przyszłości, należy podkreślić, że efekt ekologiczny będzie w tym przypadku znaczący a prawidłowe funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej na terenie obu gmin nie będzie możliwe bez zakupu przedmiotowego sprzętu. Sytuacja ta będzie miała szczególne znaczenie zarówno dla licznych obszarów chronionych położnych na terenie obu gmin w tym przede wszystkim: Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu jak i jakości życia lokalnej społeczności.   

Wróć

24.08.2018 09:09

INFORMACJA

TRWAJĄ PRACE MODERNIZACYJNE

Więcej...

09.08.2018 11:59

Evenio - Aplikacja dedykowana mieszkańcom i turystom

17.05.2018 11:23

INFORMACJA RODO

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Więcej...