Budowa kanalizacji sfinansowana środkami Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

30.09.2014 15:42

Budowa kanalizacji sfinansowana środkami Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w okresie od 30.04.2013 roku do 30.09.2014 roku zrealizowało projekt pn. „Zachowanie różnorodności biologicznej Jezior Mienino i Czarne oraz zabezpieczenie Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej”. Inwestycja została zrealizowana w ramach Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności”. Operacja miała na celu ochronę środowiska naturalnego Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Jezior Czarne i Mienino dla utrzymania ich atrakcyjności przyrodniczej i rekreacyjnej.

Przedmiotem realizacji inwestycji była budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łyśniewo Wybudowanie - Załakowo na terenie gminy Sierakowice. W tym zakresie w ramach projektu wybudowano:

  • Kanalizację grawitacyjnę PCV i PE d=200 mm L=1 050,0 m,
  • Kanalizację grawitacyjną PCV d=160, L=704,7 m,
  • Przepompownię ścieków PS1,
  • Przepompownię ścieków PS2,
  • Przepompownie ścieków przydomowe Pd1, Pd2, Pd3, Pd4, Pd5,
  • Rurociągi ciśnieniowe PE RC d=90 mm L=2057,1 m,
  • Rurociągi ciśnieniowe PE RC d=50 mm L=432,8 m.

Wybudowana kanalizacja obsługuje istniejącą i planowaną siedliskową zabudowę mieszkalną (gospodarstwa rolne i agroturystyczne) oraz turystyczną. Ogólna liczba osób, jakie będą docelowo obsługiwane przez planowaną kanalizację wynosi 69 osób.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 870 225,00 zł brutto w tym koszty kwalifikowane stanowiły 707 500,00 zł. Dofinansowanie z funduszy UE, jakie otrzymało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wyniosło 601 375,00 zł – pozostała część kosztów została pokryta ze środków własnych Spółki.

Głównym efektem projektu jest ochrona Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w tym przede wszystkim zachowanie różnorodności biologicznej Jezior Mienino i Czarne położonych w obrębie miejscowości Łyśniewo i Załakowo na terenie gminy Sierakowice. Efekt ten przekłada się w konsekwencji na wpływ na podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej tego obszaru poprzez:

  • zwiększenia spożycia ryb wyławianych na obszarze LSROR - realizacja projektu stwarza warunki do podtrzymania i odrodzenia kaszubskiej tradycji rybackiej na terenie gminy Sierakowice. W tym zakresie projekt przewiduje stworzenie warunków do połowu ryb na jednych z największych jezior na terenie gminy – Czarne i Mienino, które od lat są użytkowane w zakresie połowu ryb m.in. przy udziale koła Polskiego Związku Wędkarskiego. Konsekwencją opisanych zjawisk będzie rozwój hodowli ryb opartej o Jeziora Czarne i Mienino i rozwój wędkarstwa nad tymi jeziorami, co przełoży się na stopniowy wzrost spożycia hodowanych i wyławianych ryb na całym obszarze LSROR,
  • ograniczenie czynnika zanieczyszczeń: ścieki, spływy, odpady - realizacja przedmiotowej inwestycji pozwoliła na wyeliminowanie niekontrolowanego zrzutu ścieków nieoczyszczonych do środowiska w obrębie jezior a w konsekwencji wyeliminowała zanieczyszczania ich wód substancjami generowanymi przez te ścieki. W konsekwencji realizacji projektu nastąpiła redukcja emisji szkodliwych substancji do środowiska w całkowitej ilości ok. 95 % stanu bazowego.
  • zachowanie różnorodności biologicznej wód - efektem realizacji projektu w tym zakresie jest znaczny, pozytywny wpływ na zachowanie różnorodności biologicznej wód Jezior Mienino i Czarne. W momencie eliminacji głównego czynnika zagrażającego czystości wód jako, że Jezioro Mienino zbiornikiem przepływowym, ekosystem wodny ulegnie szybszemu odrodzeniu co sowoduje, że poza zachowaniem obecnego ekosystemu, pojawią gatunki ryb, rośliny, zwierzęta które są pożądanie i popierane w zbiornikach wodnych.

pliki/pwik/artykuly/PO_RYBY/logo ue.jpg                                                                                          pliki/pwik/artykuly/PO_RYBY/logo ryby.jpg

Wróć

13.08.2017 08:30

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach informuje

Więcej...

30.09.2014 15:42

Budowa kanalizacji sfinansowana środkami Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w okresie od 30.04.2013 roku do 30.09.2014 roku zrealizowało projekt pn. „Zachowanie różnorodności biologicznej Jezior Mienino i Czarne oraz zabezpieczenie Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej”.

Więcej...

28.11.2012 11:10

Zakup zestawu serwisowego do czyszczenia kanalizacji - WUKO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sierakowicach otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach umowy nr WFOŚ/P/37/2012 na zakup zestawu serwisowego do czyszczenia kanalizacji.

Więcej...